Jesteś w : Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Metal Master Sylwia Ładzińska z siedzibą w Podgórzynie przy ul. Nowej 4, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie pod numerem 757550601 oraz na adres e-mail: info@metal-master.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłączenie w celu przedstawienia oferty handlowej, przyjęcia i kompleksowej realizacji zleconej usługi, fakturowania za wykonaną usługę, windykacją należności, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2017 r. poz.2342)
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  – podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora
  – podmioty świadczące usługi dostawy towarów wysyłanych do Państwa drogą pocztową lub pocztą kurierską
  – pracownicy Metal Master w związku z realizacją obowiązków służbowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane w celu utrzymania relacji biznesowej, a w przypadku Państwa chęci ich zapomnienia, będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. Poz. 2342).
 5. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji złożonych zamówień. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem – Sylwia Ładzińska
Właścicielka firmy Metal Master